پست سراسری

روند تولید برچسبهای ماناویس سه روز زمان خواهد برد، برای دریافت برچسب میتوانید به محل شرکت مراجعه کنید در غیر اینصورت ارسال برچسبها در اصفهان تا ۲۴ ساعت و در سایر شهر ها تا ۷۲  ساعت پس از اتمام ساخت تابلو انجام می شود. بدیهی است برای ارسال هدیه به عزیزانتان توجه به این زمان بندی مفید خواهد بود.

سوالی دارید؟با ما مطرح نمائید