پست سراسری

روند تولید برچسبهای ماناویس سه روز زمان خواهد برد، برای دریافت برچسب میتوانید به محل شرکت مراجعه کنید در غیر اینصورت ارسال برچسبها در اصفهان تا ۲۴ ساعت و در سایر شهر ها تا ۷۲  ساعت پس از اتمام ساخت تابلو انجام می شود. بدیهی است برای ارسال هدیه به عزیزانتان توجه به این زمان بندی مفید خواهد بود.